IKONE I FRESKE IZ HILANDARA (2)

KRALJ MILUTIN
Jugozapadni ugao naosa glavne crkve Hilandara, oko 1319. godine. Ovaj portret verno prikazuje lik kralja Milutina, iako nije delo njegovih dvorskih slikara Mihaila i Evtihija.
CAR ANDRONIK DRUGI PALEOLOG DAJE POVELJU KRALJU MILUTINU
Istočni zid priprate glavne crkve Hilandara, oko 1319. godine.
ROĐENJE BOGORODICE, detalj
Severna pevnica glavnog hrama Hilandara, oko 1319. godine.
VAVEDENJE
Južna pevnica glavnog hrama Hilandara, oko 1319. godine.
SVETI DIMITRIJE I SVETI PROKOPIJE
Južna pevnica glavnog hrama Hilandara, oko 1319. godine. Predstavljanje svetih ratnika u pevnicama karakteristično je za crkve trikonhalnih osnova i veoma je zastupljeno u Srbiji u doba Despotovine.
SVETI MERKURIJE
Južna pevnica glavnog hrama Hilandara, oko 1319. godine. Ove izuzetno vredne freske pripadaju tzv. zrelom stilu renesanse Paleologa. Stilski su bliske delu Mihaila i Evtihija, dvorskih zografa kralja Milutina, kao i živopisu crkve Hrista Spasa u Veriji, kog je izveo čuveni Kaliergis.
SVETI ARSENIJE
Južna pevnica glavnog hrama Hilandara, oko 1319. godine.
SVETI JEVSTATIJE
Južna pevnica glavnog hrama Hilandara, oko 1319. godine.
SVETI RATNICI
Naos glavnog hrama Hilandara.
ARHIĐAKON STEFAN
Istočni zid priprate glavne crkve Hilandara, oko 1319. godine.
SVETI PANTELEJMON
Južni zid priprate glavne crkve Hilandara, oko 1319. godine.
BOGORODICA PELAGONITISA
Nad grobom ćesara Vojihne Naos glavne crkve Hilandara, sedma decenija 14. veka.
SVETI MILOŠ OBILIĆ
Lazareva spoljašnja priprata, 1804 - 1810 godine. Miloš Obilić nije kanonizovan za svetitelja, pa je izvesno da ovaj lik ne ponavlja prvobitni živopis kao što je to slučaj u naosu i unutrašnjoj priprati.
ŽRTVA AVRAMOVA
Hilandarska trpezarija, severni zid potkrovlja, druga decenija 14. veka.
GOSTOLJUBLJE AVRAMOVO
Hilandarska trpezarija, severni zid potkrovlja, druga decenija 14.veka.
SUSRET SVETOG SIMEONA I SVETOG SAVE U MANASTIRU VATOPEDU
Ciklus Svetog Save Srpskog; Hilandarska trpezarija,rad Georgija Mitrofanovića iz 1622. godine. Moguće da je Georgije Mitrofanović ponovio slikarstvo iz vremena kralja Milutina prema ostacima prvobitnog živopisa. Nekoliko fresaka sa početka 14. veka očuvano je iznad drvene tavanice trpezarije.
SMRT STREZOVA
Ciklus Svetog Save Srpskog; Hilandarska trpezarija, rad Georgija Mitrofanovića iz 1622. godine.
SVETI VARVAR
Hilandarska trpezarija, rad Georgija Mitrofanovića iz 1622. godine. Učeni Georgije je u hilandarskoj trpezariji prikazao impresivan broj svetitelja.
SVETI JEFTIMIJE VELIKI
Pirg Svetog Đorđa, priprata kapele, oko 1260. godine.
SCENA IZ CIKLUSA KANON NA ISHOD DUŠE
Pirg Svetog Đorđa, južna fasada kapele, oko 1260. godine.
SCENA IZ CIKLUSA KANON NA ISHOD DUŠE
Pirg Svetog Đorđa, južna fasada kapele, oko 1260. godine.
TROJICA SVETIH RATNIKA
Pirg Svetog Đorđa,  južni zid paraklisa, rad saradnika popa Danila iz 1671. godine.
BOGORODICA SA HRISTOM I JEDNIM ARHANĐELOM
Sveta Trojica na Spasovoj vodi, apsida kapele, sredina 13. veka. Vrhunsko delo monumentalnog  i plastičnog stila 13. veka srodno je freskama iz istog perioda u Bojani (Bugarska), Trapezuntu (danas u Turskoj) i u crkvi Svetih Apostola u Pećkoj patrijaršiji. Ktitor je bio kralj Uroš.
SVETI ARHIJEREJ
Grobljanska crkva, proskomidija, druga decenija 14. veka.
SVETI VASILIJE VELIKI
Iz kompozicije Poklonjenje žrtvi. Grobljanska crkva, apsida, druga decenija 14. veka.
APOSTOL PAVLE
Crkva Svetih arhanđela, sedma decenija 14. veka.
Ktitorska kompozicija - SVETI NIKOLA I IGUMAN VIKTOR
Paraklis Svetog Nikole, rad popa Danila iz 1667. godine. Iguman Viktor je bio najpreduzimljiviji hilandarski starešina. Sa izvesnim prekidima, proveo je na igumanskom prestolu više od trideset godina.
KRALJ MILUTIN I STEFAN DEČANSKI
Paraklis Svetog Nikole, zapadni zid, rad popa Danila iz 1667. godine.
ARHIMANDRIT GERASIM SA MODELOM CRKVE
Paraklis Pokrova Bogorodičinog, zapadni zid, 1740.
JEVANĐELISTA LUKA
Paraklis Pokrova Bogorodičinog, 1740. Prema predanju, Sveti Luka je načinio prvi portret Presvete Bogorodice. Od 17. veka Sveti Luka se na freskama i ikonama ponekad prikazuje kao slikar.
Ktitorska kompozicija - SVETI JOVAN RILSKI I HADŽI-VLČ
Crkva Svetog Jovana Rilskog, 1757.
HRISTOVA PRIČA O PROSTRANIM VRATIMA I ŠIROKOM PUTU PAKLA
Detalj kompozicije; paraklis Svetog Save, 1779.
NEVEROVANJE TOMINO
Paraklis Svetog Dimitrija, južni zid, 1779.
ŽIVOPIS SEVERNOG ZIDA U PARAKLISU SVETOG DIMITRIJA
Iz 1779. godine.
ROĐENJE BOGORODICE
Paraklis Svetog Dimitrija, 1779.
VAVEDENJE
Paraklis Svetog Dimitrija, 1779.
SVETITELJI I MUČENICI
Paraklis Svetog Dimitrija, 1779.
HRISTOS PANTOKRATOR
Paraklis Rođenja Bogorodičinog, oko 1788. godine. Nove stilske tendencije iznenada su se pojavile na početku ovog stoleća.
JEVANĐELISTA MARKO
Paraklis Rođenja Bogorodičinog, oko 1788. godine.